Gefleortens Miljöpolicy

Inom Gefleortens skall vi ständigt förbättra verksamheten utifrån kretsloppstanken och med utgångspunkt från den driva utvecklingen 
i hela kedjan från invägning till försäljning. 

                                                                                                                                                                          

Vi ska:

  • Utnyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt och bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. 
  • Utarbeta konkreta miljömål och handlingsplaner. Öppet redovisa vårt miljöarbete. 
  • Genom dialog och information göra alla inom förtaget medvetna om sitt miljöansvar. 
  • Driva vår verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning och föreskrifter.
  • Ta hänsyn till miljökonsekvenserna vid planering av eventuella nya verksamheter. 
  • Beakta miljöaspekterna vid val av produkt leverantörer. 


Miljöarbete

Under slutet av 2012 stod ombyggnationen av ångsystemet färdigt och effekterna av detta arbete har vi sett under 2013. Förbrukningen av olja har minskat genom att oljan har ersattas med el, vilket har lett till en ökad elförbrukning.
Under 2013 har vi investerat i ett nytt kyllager. Det nya kyllagret har två stycken nya kylmaskiner, där vi använder koldioxid som köldmedia. Nya kyllagret har möjliggjort en stängning av ett äldre befintligt kyllager vilket har lett till att vi har minskat vår användning av köldmedie HFC404A (-64kg). En del av den ökade elförbrukningen är också på grund av att vi har haft både det nya och gamla kyllagret igång under en tid. Den nya anläggningen är förberedd för att återvinna värmen från kylmaskinerna till uppvärmning av processanläggningen. Den ombyggnationen kommer att färdigställas under våren 2014.

För att läsa om miljöarbetet på våra gårdar. Klicka på länken här nedan och gå till sidan "Våra mjölkleverantörer". 
 

Kvalitet 

Gefleortens Mejeriförening är certifierade enligt BRC globala standard för livsmedelssäkerhet  och Krav. Det innebär att vårt kvalitetsledningssystem årligen granskas av en oberoende part som även graderar nivån på certifikatet efter hur många anmärkningar man får.

I januari 2015 var Intertek Certification AB här och genomförde en certifieringsrevision. Revisionen resulterade i ett certifikat på A-nivån.